UMOWA NA DOSTAWĘ PELLETU
„Przykładowa”

Umowa reguluje wzajemne relacje pomiędzy Kupujący, a Sprzedającym pellet opałowy.
Umowa obejmuje sprzedaż każdego rodzaju pelletu oferowanego przez sprzedającego i prezentowanego na stronie www.eueco.eu.
Umowa obowiązuje strony od momentu jej podpisania. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną podpisaną przez dwie strony, inaczej umowa jest nieważna.
Umowa
§1
1.1 Umowę sporządzono pomiędzy:
Eco- Poland
Ul. Zgierska 165
91- 490 Łódź
NIP 726-264-78-64
KRS 0000398811
Reprezentowaną przez Prezesa Zarządu
Pana Stanisława Pamułę, zwanym dalej dostawcą
a
.........................................................................................................

.......................................................................................................

.............................................................................................................
§2
2.1 Odbiorca z mocy niniejszej umowy zamawia u dostawcy pellet  według zapotrzebowania przekazanego w formie pisemnej do        dostawcy stanowiący załącznik nr 1 umowy.
2.2 Dostawca potwierdza otrzymanie zamówienia i określa termin dostawy w załączniku nr 2.
2.3 Czas dostawy i czas od złożenia zamówienia jest wiążący dla stron od moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2.4 Przyjęcie zamówienia oznacza jednocześnie stabilizację ceny zakupu pelletu.
2.5 Dostawca w umówionym czasie informuje odbiorcę o zbliżającym się terminie dostawy na 15 dni przed dostawą.
2.6 Dostawy mogą być wyznaczone przez kupującego harmonogramem na okres jednego roku.
2.7 W terminie do 15 dni przed dostawą można za obopólną zgodą zmienić termin dostawy
§3
3.1 Strony ustalają że są przygotowane do realizacji umowy i posiadają wiedzę potrzebną do wypełnienia postanowień umowy.
3.2 Dostawca ponosi odpowiedzialność, za terminową dostawę oraz za zgodność dostawy z zamówieniem.
3.3 Dostawa, jej odbiór ilościowy i jakościowy podlega ocenie w dniu jej wykonania.
3.4 Wszelkie uwagi do jakości dostawy, są wyczerpane z momentem zakończenia dostawy.
3.5 Na żądanie dostawca przekazuje certyfikat potwierdzający jakość dostarczonego pelletu.
3.6 Wszystkie czynności w trakcie, przed dostawą i w trakcie dostawy realizowane są w dobrej wierze i w celu uzyskania jak największego zadowolenia odbiorcy pelletu.
§4
4.1 Umowa wiąże strony tylko wtedy, gdy kupujący ureguluje przedpłatę ustaloną fakturą proforma w walucie ustalonej o wartości dostawy w dniu wyznaczonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4.2 Pozostała płatność realizowana jest w dniu dostawy na konto dostawcy.
4.3 Prawo własności pelletu przechodzi na Odbiorcę w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.
4.4 Do czasu zaksięgowania płatności Dostawca jest właścicielem pelletu zmagazynowanego na terenie Odbiorcy i pozostawionym go pod opieką Odbiorcy bez prawa do dalszego dystrybuowania pelletu.
4.5 Od niniejszej procedury przewidywane są odstępstwa. Katalog ten jest katalogiem otwartym.
4.6 W uzasadnionych przypadkach Dostawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez informowania składającego zamówienie o przyczynach.
§5
5.1 Wszystkie informacje potrzebne do złożenia zamówienia prezentowane są na stronie internetowej www.eueco.eu
§6
6.1 Postanowienia umowy wygasają w momencie ukończenia dostaw.
§7
7.1 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe po dostawie pelletu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§8
8.1 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane z tytułu dalszego postępowania z paliwem pellet.
8.2 Odbiorca decydując się na dostawę pelletu, za pośrednictwem www.eueco.eu oświadcza, że znane są mu warunki przechowywania pelletu, znane są mu wszystkie Warunki BHP związane z posługiwanie się tym paliwem.
8.3 Odbiorca posługuje się pelletem na swoją odpowiedzialność oraz na swoje ryzyko.
8.4 Dostawca udziela informacji tylko w formie sugestii ale ostateczną decyzję podejmuje kupujący
§9
9.1 Certyfikat dostarczony w trakcie dostawy jest dokumentem występującym wyłącznie z umową. Certyfikat stanowi nierozłączną część umowy.
9.2 Certyfikat jest dokumentem którym nie można posługiwać się przed osobami trzecimi bez pisemnej zgody dostawcy.
9.3 Zabrania się wprowadzania do umowy jednostronnych zmian pod rygorem nieważności.
9.4 UWAGA !! Zmiany wprowadzone jednostronnie bez akceptacji drugiej strony unieważniają umowę we wszystkich jej punktach.
9.5 Dostawca zwraca Odbiorcy wpłatę pomniejszoną o powstałe koszy , które są akceptowane przez Odbiorcę bez prawa protestu.
9.6 W pozostałej przestrzeni wzajemnych kontaktów obowiązuję przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
§10
10.1 Umowa zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 


………………………………………………………….                                                                                             ......................................................................
 Dostawca                                                                                                                                                         Odbiorca