REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ECO-POLAND

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron wynikające z kontaktów businessowych i korzystania z niniejszej Strony Internetowej, jako medium do składania zamówień . W tym prawa odnoszące się do informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej, a także zakupów i zamówień złożonych w Eco-Poland za pośrednictwem mediów kontaktowych (adresów mailowych) w tym stron internetowych Eco-Poland i stron stampa.pl, stampa.com.pl oraz stron neutralnych bawelniane-torby.eu, bawelniana.pl, cotonbagsmarket.com. Zainteresowany musi uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Udostępnianie swoich danych w kontakcie mailowym, lub w zamówieniu złożonym przez Stronę Internetową lub złożenie zamówienia za pośrednictwem mediów komunikacyjnych jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt z nami.

 1. Definicje.

  W niniejszej Umowie stosujemy różne zdefiniowane terminy. Rozpoznają Państwo, że są one zdefiniowane po tym, że rozpoczynają się wielką literą.

  1. Administrator– administrator danych osobowych Zainteresowanych pozyskanych w czasie współpracy zgodnie z Polityką Prywatności;
  2. Reklama– wszelkiego rodzaju materiały promocyjne lub reklamowe, które są publikowane lub w inny sposób lub wyświetlane na Stronie Internetowej w imieniu Ogłoszeniodawcy;
  3. Ogłoszeniodawca– Eco-Poland lub osoba trzecia oferująca usługi lub pakiety łączone, które można nabyć zgodnie z warunkami Reklamy;
  4. Treść– informacje i materiały, które Zainteresowany może publikować i / lub pobrać ze Strony Internetowej lub maila;
  5. Mikrostrona– pomocnicza strona uzupełniająca do Strony Internetowej, w tym aplikacje mobilne, usługi łączności elektronicznej, serwisy społecznościowe, a także wszelkie strony indywidualne, strony partnerów biznesowych lub sprzedawców lub inne strony charakterystyczne dla danej dziedziny, które zawierają linki bądź odnośniki do niniejszego Regulaminu;
  6. Zamówienie– oferta na zakup toreb złożona przez Zainteresowanego;
  7. Operator płatności– płatności mogą być przetwarzane przez osoby trzecie świadczące usługi przetwarzania danych i płatności, fakturowania należności, uzgadniania sald i raportowania;
  8. Platforma– oprogramowanie używane do zarządzania Stroną Internetową , a także do realizacji innych usług związanych z realizacją Zamówień;
  9. Polityka Prywatności– zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności mających zastosowanie w odniesieniu do Zainteresowanych, przedstawiony szczegółowo na Stronie Internetowej w zakładce „Polityka prywatności”;
  10. Zakup– czynność dokonana za pośrednictwem Stron Internetowych następnie po złożenia Zamówienia przez Zainteresowanego i po potwierdzeniu zawarcia umowy przez Eco-Poland.
  11. Eco-Poland– podmiot, od którego można nabyć towary;
  12. Warunki Rabatowe– niektóre zakupy mogą podlegać szczególnym dodatkowym warunkom opisanym w Reklamie na Stronie Internetowej lub w reklamie internetowej;
  13. Produkty Rabatowe– towary oferowane przez Eco-Poland, które są opisane w treści reklamy, a które można otrzymać z zastrzeżeniem Warunków Rabatowych;
  14. Strona Internetowa– strona zarejestrowana pod tą domeną www.eueco.eu, oferująca składanie Zamówień, a także każda Mikrostrona;
  15. Administrator Strony– podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej.
  16. Zainteresowany –podmiot wszczynający procedury zamawiania pelletu w Eco-Poland
  17. Strona Internetowa nie może być wykorzystywana do zakupu jakichkolwiek fizycznych towarów i nic, co jest umieszczone na Stronie Internetowej, nie powinno być traktowane jako oferta takiej sprzedaży;
 1. Ogólne Warunki Korzystania Usług ECO-POLAND
  1. Zainteresowany akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, ilekroć korzysta z jakiegokolwiek aspektu Strony Internetowej, niezależnie od tego, czy złoży zamówienie, czy nie. Niniejszy Regulamin odnosi się do Zamówień i korzystania z rabatów. Odrębne Warunki mogą dotyczyć wykorzystania oferty na zakup Produktów Rabatowych.
  2. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i Reklamy Produktów Rabatowych na tej Stronie Internetowej są jedynie zaproszeniem Zainteresowanych do składania ofert i zawierania umów na Zakup produktów zamawianych. Żadne informacje zaprezentowane na tej Stronie Internetowej, niezależnie od ich nazwy, nie powinny być traktowane jako oferta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  3. Eco-Poland zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku, gdy zachowanie Zainteresowanego jest postrzegane jako podejrzane lub potencjalnie oszukańcze i Eco-Poland zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień, które zostaną uznane za wykazujące cechy zachowań nie etycznych.
  4. O ile nie uzgodniono inaczej, Eco-Poland może wprowadzać zmiany w specyfikacji Zamówienia. W szczególności i bez ograniczeń, co do cech tożsamych, liczby produktów, i terminów dostaw.
  5. Wszelkie Zamówienia na pellet złożone przez Zamawiającego są uważane za ofertę i uważa się, iż została ona przyjęta przez Eco-Poland jedynie po potwierdzeniu Zamówienia przez Eco-Poland.
  6. Eco-Poland zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia. Ponadto, nawet jeśli Eco-Poland początkowo przyjął zamówienie , może on zamówienie anulować w dowolnym momencie, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, zamawiający dopuścił się zmian w terminie płatności, w rodzaju produktu czy w terminie realizacji lub dokonał zmian w trakcie realizacji w stosunku do Eco-Poland.
  7. Eco-Poland ma prawo odmówić akceptacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie lub mailem i nie jest zobowiązany do podawania powodów takiej decyzji.
  8. Składając Zamówienie musi mieć co najmniej 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę swojego opiekuna prawnego, zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi w aktualnym miejscu pobytu Zainteresowanego. Zamawiający pellet zobowiązuje się nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, adresów i / lub danych kontaktowych i płatniczych; jak również nie brać udziału w jakichkolwiek nielegalnych działaniach w związku z Zamówieniem, ani też nie zezwalać komukolwiek innemu na takie działania. Eco-Poland nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli dane zamówienia są wpisane dane fałszywe.
  9. Dane osobowe Zamawiającego są gromadzone na zasadzie pełnej dobrowolności i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora (Eco-Poland) w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień i prowadzenia kampanii reklamowych
  10. Aktualne informacje o cenach Produktów i Produktów Rabatowych obowiązują od dnia ich pojawienia się na Stronie Internetowej lub przekazania Zainteresowanemu; są to ceny netto nie zawierające podatku VAT.
  11. Wszystkie ceny podane są w określonej walucie € i nie zawierają  podatków Vat obowiązujących na terytorium kraju, siedziby rejestrowej Eco-Poland. Zainteresowany jest odpowiedzialny za pobranie, potrącenie, zadeklarowanie i odprowadzanie dodatkowych należnych podatków do właściwego organu podatkowego.
  12. Eco-Poland ma prawo odmówić akceptacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie i nie jest zobowiązany do podawania powodów takiej decyzji.
  13. Dane osobowe przekazane w momencie składania Zamówienia są przetwarzane przez Administratora Strony, Operatora Płatności i / lub Handlowca w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, w tym do realizacji rozliczeń online i offline oraz obsługi posprzedażowej, zgodnie z Polityką Prywatności.
  14. Eco-Poland zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania pelletu w dowolnym momencie lub do zmiany parametrów fizycznych i matematycznych.
  15. Zakupy dokonywane są wyłącznie na użytek własny bądź pośredniczy, handel dalszy jest nie zabroniony.
  16. Wszystkie Produkty Rabatowe prezentowane na Stronie Internetowej, a także inne nazwy, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych; mogą one stanowić chroniony prawem znak towarowy EcoPoland w autorskich lub innych praw własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana do celów innych niż cele wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie – w szczególności nie może być kopiowana, zarówno w całości jak i w części.
 1. Zamówienia na PRODUKTY ECO-POLAND
  1. Zamówienia są przyjmowane 24/7 przez cały rok. Zamówienia można składać przez Internet lub telefonicznie, mailem z dowolnego miejsca na świecie.
  2. Jeżeli Zainteresowany pozostawi Sprzedawcy swoje podstawowe dane kontaktowe, przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się z Zainteresowanym drogą mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia otrzymania Zamówienia. W tym momencie ma miejsce Zakup, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zakup nie jest zakończony, dopóki Zainteresowany nie otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie jego oferty i nie dokona zapłaty za Zamówienie.
  3. W przypadku dokonania Zakupu pelletu, w ECO-POLAND termin dostawy może jednak zostać wydłużony, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, i nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu produktu poprzez pocztę lub firmę kurierską
  4. Płatności mogą być przyjmowane i przetwarzane przez różnych Operatorów usług płatniczych (w zależności od wybranej metody płatności) lub usługi pocztowe / firmy kurierskiej, jeśli wybrano opcję płatności przy odbiorze.
  5. Eco-Poland pobiera przedpłatę na realizację zlecenia , zaliczkę w wysokości 70%-100% ceny pelletu  i zaliczkę 100% dodatkowych kosztów kwalifikowanych
  6. W przypadku niedokonania Zakupu w odniesieniu do przedpłaconego Zamówienia, płatność zostanie zwrócona kupującemu po potrąceniu 40% opłaty kosztowej.
  7. Jeśli wybrano opcję płatności „za pobraniem”, Zainteresowany upoważnia Eco-Poland do doliczenia pokrycia kosztów wysyłki, w imieniu Zainteresowanego oraz zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów. Jeśli strony nie ustala inaczej.
  8. Eco-Poland zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania produktów w dowolnym momencie lub do zmiany warunków Regulaminu.
 1. Odstąpienie od umowy i procedury reklamacyjne
  1. Zainteresowany ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia.
  2. Odstąpienie musi być zawsze poprzedzone kontaktem telefonicznym i pisemnym oświadczeniem zawierającym numer rachunku bankowego.
  3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pomyślnie, Zwrot pieniędzy bądź korekta faktury odbywa się automatycznie. Zamawiający może zapytać o status reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez dział obsługi klienta lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
  4. W odniesieniu do Zamówień opłaconych z góry za pomocą karty kredytowej / debetowej, w przypadku gdy Zamawiający złoży w swoim banku wniosek o obciążenie zwrotne karty kredytowej / debetowej, przetwarzanie reklamacji zostanie wstrzymane i nie zostanie ona rozpatrzona przez Sprzedawcę do momentu wyjaśnienia sprawy. Pomimo pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Zamawiający nie otrzyma zwrotu kosztów, jeśli obciążenie zwrotne karty było skuteczne.
  5. W przypadku, gdy Eco-Poland nie może dostarczyć towaru z przyczyn od niego nie zależnych i z przyczyn nad którymi Eco-Poland nie miał jurysdykcji. Zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową i zostanie mu zaoferowane rozwiązanie problemu
  6. W odniesieniu do konkretnych Zakupów mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki Zwrotu pieniędzy nie opisane bezpośrednio na Stronie Internetowej.
 1. Dostawa towarów
  1. Towary będą dostarczane Zainteresowanemu za pośrednictwem poczty lub kuriera albo transportem własnym lub z potwierdzeniem Zamówienia pod koniec procesu zamawiania.
  2. Niedostarczenie towaru w formie fizycznej nie unieważnia zamówienia ani nie wpływa na Saldo zlecenia.
  3. Nie ma znaczenia, jeśli brakuje Towaru 3-5% lub jest go więcej 3-5% albo w tych granicach % jest on uszkodzony, ponieważ wartość Zamówienia która jest przypisana do określonego Klienta poprzez określone przez niego unikalne dane osobowe, takie jak numer identyfikacyjny NIP czy nr Zamówienia, numer telefonu, adres e-mail może zostać skorygowana.
  4. Własność towaru przechodzi na Zainteresowanego wyłącznie w momencie dokonania pełnej płatności. W przypadku nieotrzymania terminu płatności (np. nieuhonorowanie czeku płatniczego, cofnięcie płatności kartą kredytową lub nieopłacenie konta w terminie) wszelkie Produkty, które zostały wysłane Zainteresowanemu, są się własnością Eco-Poland i nie mogą zostać wykorzystane w realizacjach Klienta.
  5. Zakup jakichkolwiek towarów prezentowanych na Stronie Internetowej jest możliwy. Towary można otrzymać jako realizację zamówienia . Za każdym razem, gdy Zainteresowany płaci za Zamówienie i otrzymuje towary, wpłacana kwota jest zawsze owartością towarów Wszystkie środki wpłacone przez Zainteresowanego zawsze zasilają Konto Eco-Poland w ich pełnej wartości.
  6. Eco-Poland może pobierać dodatkowe opłaty i inne koszty związane z Zakupem. Informacje o wszelkich takich kosztach i opłatach (jeśli wystąpią) będą przekazywane Klientowi przed ich pobraniem.
 1. Odpowiedzialność
  1. Eco-Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub zgodność z prawem
  • Produktów zakupionych z wykorzystaniem w produkcji osób firm trzecich.
  • ani za rzetelność i dokładność informacji zawartych w Reklamie,
  • za możliwość lub prawo do sprzedaży Produktów zamawianych
  1. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy stronami i ani nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów zawartych przez Strony.
  2. Operator płatności korzysta z wyspecjalizowanych instytucji finansowych oraz instytucji płatniczych, o wyborze których decyduje z zachowaniem należytej staranności.
  3. Eco-Poland, Operator płatności i Administrator Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szczególne, pośrednie lub wtórne szkody powstałe podczas użytkowania Produktów prezentowanych na Stronie Internetowej.
  4. Środki zgromadzone na Koncie bankowym z tytułu Zakupu nie są objęte Systemem Rekompensat za usługi.
  5. W mało prawdopodobnym przypadku nagłej niewypłacalności Sprzedawcy, część środków zgromadzonych na Koncie może nie być dostępna.
  6. Eco-Poland może zaprzestać, anulować lub odmówić wydania lub honorowania konkretnego zlecenia w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez uprzedzenia. Może to nastąpić z różnych powodów, w tym ze względu na błędy związane z opisem zlecenia z lub problemy związane z przetwarzaniem  zlecenia lub w związku ze stwierdzeniem Eco-Poland, że Klient wykorzystał dane w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem, bądź z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub ze względu na to, że nie posiadał praw do treści.
  7. Eco-Poland udostępnia Stronę Internetową w stanie „w jakim jest”, „ze wszystkimi wadami” i „w miarę dostępności”. Eco-Poland i jego dostawcy nie dają wyraźnych gwarancji ani rękojmi dotyczących Strony Internetowej, ani Produktów na niej prezentowanej.
  8. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Eco-Poland i jego pracownicy, dyrektorzy, agenci, sprzedawcy wyłączają domniemane gwarancje, że Produkty są zbywalne, zadowalającej jakości, odpowiednie, terminowe, zdatne do określonego celu lub potrzeb, nie naruszają prawa lub nadają się do użytku z należytą starannością i umiejętnościami. Eco-Poland nie gwarantuje, że będą one spełniać wymagania Zainteresowanych, są wolne od błędów, niezawodne lub dostępne przez cały czas. Eco-Poland nie gwarantuje, że korzyści jakie można otrzymać w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej będą skuteczne, niezawodne, dokładne i spełnią wymagania Zainteresowanych. Eco-Poland nie udziela żadnych innych gwarancji w odniesieniu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa niż te wyraźnie określone w Polityce Prywatności.
  9. Eco-Poland nie gwarantuje, że Klient będzie mógł uzyskać dostęp lub korzystać ze Strony Internetowej w dowolnym wybranym czasie i lokalizacji. Żadna ustna lub pisemna informacja ani porada udzielona przez jego przedstawiciela nie stanowią gwarancji. Klient może posiadać dodatkowe prawa konsumenckie zgodnie z prawem lokalnym w miejscu zamieszkania Klienta, których niniejszy Regulamin nie może zmienić.
 1. Odszkodowanie
  1. Akceptując niniejszy Regulamin Zainteresowany zgadza się zabezpieczyć i chronić Eco-Poland i właściciela Strony Internetowej, jego dyrektorów, pracowników i agentów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, należności, kosztów lub długów i wydatków (w tym, bez ograniczeń, z tytułu wszelkich rozsądnych opłat powstałych w związku z jakimikolwiek roszczeniami lub postępowaniami sądowymi wszczętymi lub grożącymi Sprzedawcy wobec jakichkolwiek osób) wynikających z korzystania przez Klienta z dostępu do Strony Internetowej czy informacji uzyskanej od Eco-Poland lub naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu; z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym bez ograniczeń praw autorskich, praw własności lub praw do ochrony prywatności; oraz z jakiegokolwiek roszczenia o to, że Treści przekazane przez Zainteresowanego skutkują szkodą osoby trzeciej.
  2. Niniejszy obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności i odszkodowania pozostaje w mocy po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu i zaprzestaniu korzystania przez Zainteresowanego ze Usługi Eco-Poland
 1. Cenimy sobie Państwa opinię
  1. Eco-Poland może wysyłać Zainteresowanym e-maile o charakterze administracyjnym i promocyjnym związane z dostępnymi Produktami . Zainteresowany może zrezygnować z naszych e-maili promocyjnych w dowolnym momencie, klikając w link wyrejestrowania na dole każdej takiej korespondencji lub poprzez odpowiednie zarządzanie ustawieniami Konta
 1. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w dowolnym czasie poprzez umieszczenie nowych warunków na Stronie Internetowej. Zmiany będą widoczne dla Klientów składających Zamówienia
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu mogą być uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Takie nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i skutecznym postanowieniem, które najściślej osiąga efekt ekonomiczny, którego dotyczyło nieważne lub nieskuteczne postanowienie.
  3. Eco-Poland będzie starał się umożliwić niezakłócony dostęp do Strony Internetowej. Eco-Poland nie udziela żadnej gwarancji, że Strona Internetowa jest wolna od wirusów lub innych programów mogących mieć szkodliwy wpływ na dowolną technologię. Dlatego dostęp do Strony Internetowej może być zawieszony, ograniczony lub zakończony w dowolnym momencie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W szczególności, dostęp Zainteresowanych do Strony Internetowej i / lub Produktów może być czasami ograniczony, aby umożliwić naprawę, konserwację i wprowadzanie nowych udogodnień lub usług. Eco-Poland dołoży starań aby przywrócić taki dostęp tak szybko jak to będzie możliwe. Eco-Poland nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, z której korzystanie jest uzależnione od przeglądarki Klienta lub innego oprogramowania stron trzecich.
  4. Eco-Poland dokłada wszelkich starań aby zapewnić, że informacje na Stronie Internetowej są poprawne, jednak nie gwarantuje on dokładności i kompletności Treści. Eco-Poland może dokonać zmian w Treści, usługach i cenach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Treści mogą być nieaktualne, a Eco-Poland nie zobowiązuje się do ich aktualizowania.
  5. Eco-Poland zastrzega sobie każdorazowo prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia, zawieszenia lub usunięcia bez powiadomienia wszelkich informacji, Usług towarów zamieszczonych na Stronie Internetowej, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba takich działań.
  6. Strona Internetowa oraz Treści, w tym, między innymi, niniejszy Regulamin, są dostępne w języku polskim.. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy różnic między Treścią a niniejszym Regulaminem, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
  7. W celu uzyskania jakiejkolwiek dodatkowej pomocy Zainteresowany proszony jest o skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.